Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Optika Klaudia, so sídlom Clementisové Sady 1619/29, 92 401 Galanta, IČO 47552743 (ďalej len „spoločnosť) sa zaväzuje, že bude od zákazníka vyžadovať len vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“), ktoré slúžia výlučne pre potreby spoločnosti súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z predaja, využitia Vernostného programu - zákazníckej karty a pre účely marketingovej komunikácie so zákazníkom.

Spoločnosť sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Súhlas je platný pre obdobie zvolené dotknutou osobou, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov udelený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ako horeuvedený zákazník a zároveň dotknutá osoba týmto udeľujem svoj výslovný súhlas: OPTIKA KLAUDIA, s.r.o., Clementisove Sady 1619/29, 92401 Galanta

IČO: 47552743 (ďalej ako „prevádzkovateľ“) na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovné účely (výslovne mnou zaškrtnuté z nižšie uvedených):

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, email a telefónne číslo, za účelom zasielania marketingových informácií maximálne 3x počas kalendárneho roka.

Súhlas na tento účel udeľujem na obdobie 7 rokov.

Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia prevádzkovateľovi poštou, emailom.

Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako dotknutej osoby.

NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V súvislosti s poskytnutím Vášho súhlasu Vám oznamujeme, že ako prevádzkovateľ spracúvame niektoré Vaše osobné údaje. Predmetom tejto informácie je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú Vaše práva, kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.

 1. Informácia o Prevádzkovateľovi

  Prevádzkovateľom je : OPTIKA KLAUDIA, s.r.o., Clementisove Sady 1619/29, 92401 Galanta, IČO: 47552743. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese OPTIKA KLAUDIA, s.r.o., Clementisove Sady 1619/29, 92401 Galanta IČO: 47552743, email: optika@optikaklaudia.sk, t.č. 031/780 44 00.

 2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Ako prevádzkovateľ spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť, napríklad: a.) za účelom zrealizovania Vašej objednávky spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu (napr. zákon o účtovníctve) a na právnom základe, ktorým je zmluva (na základe zmluvy si od nás objednávate tovar), b.) za účelom vybavenia Vašej prípadnej reklamácie spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu (Občiansky zákonník alebo zákon o ochrane spotrebiteľa) a na právnom základe, ktorým je zmluva (na základe zmluvy si od nás objednávate tovar), c.) za účelom vedenia záznamov o udelených súhlasoch na spracúvanie osobných údajov spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu (napr. zákon o ochrane osobných údajov).

 3. Doba uchovávania osobných údajov

  V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá vyplýva:

  a) zo súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, ak sa jedná o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe tohto právneho základu (Váš súhlas). Uvedenú dobu je možné skrátiť odvolaním Vášho súhlasu (viď ďalej);

  b) z príslušných právnych predpisov, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe plnenia nejakej zákonnej povinnosti alebo zmluvy (po dobu uplatnenia nárokov v rámci plynutia záručnej doby).

 4. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

  1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
  2. Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, alebo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Váš súhlas je možné odvolať spôsobom ako ste nám ho udelili alebo emailom alebo poštou.
  4. Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, avšak iba v rozsahu, v ktorom to zákon na ochranu osobných údajov umožňuje.
  5. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných zákonom o ochrna osobných údajov nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  6. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

Táto informácia nenahrádza poskytovanie informácie v zmysle § 19 Zákona. Za účelom uvedeného prosím navštívte náš web alebo priestory našej prevádzky.

 


Kontaktujte nás
optika@optikaklaudia.sk
Galanta Hlavná ul.: 031 780 44 00
Galanta Hodská ul.: 031 780 33 00
Sládkovičovo: 031 784 25 00

Kde nás nájdete
GALANTA
   Hlavná ulica 918/2
   Hodská 373/88 (Poliklinika)
SLÁDKOVIČOVO
   J. Dalloša 1354 (Poliklinika)